Navodila

 

Programi, v katerih se sistem ZRCola lahko uporablja

Vnašalni sistem ZRCola omogoča vnos posebnih znakov v kateri koli program za delo z besedilom v okolju Microsoft Windows, predpogoj je le možnost nastavitve pisave ZRCola. Če program nastavitve pisave ne omogoča, bo uporabnik lahko še vedno vnašal nekatere znake, vsebovane v osnovnem naboru, ki bodo prikazani v prednastavljeni pisavi. Uporabnik pa v tem primeru ne bo mogel vnesti znakov iz posebnega nabora, vsebovanih na področju zasebne rabe.

 

Delovanje sistema ZRCola

Vnašalni sistem ZRCola uporabniku med pisanjem besedila omogoča hitro in enostavno vnašanje posebnih znakov, katerih vnos bi sicer zahteval bodisi zamudno brskanje po seznamu znakov ali poznavanje nepraktičnih bližnjic in številskih kod na tipkovnici.

Vnašalni program lahko nastavimo tako, da se samodejno zažene ob zagonu računalnika in teče v ozadju. Uporabnik vnašalni program po potrebi prikliče s pritiskom na bližnjico Win + F5 – program si zapomni mesto, na katerem se nahaja kurzor, in se prikaže v ospredju. Uporabnik v vnosno okno vnašalnega programa vpiše želeni osnovni znak (tj. črko, števko ali drug znak), ki mu želi dodati diakritična znamenja ali ga kako drugače modificirati, nato pa z dodajanjem nadomestnih znakov (tj. znakov, ki predstavljajo znamenja, ki jih želi dodati osnovnemu znaku) oblikuje niz, ki ga program sestavi v želeni sestavljeni znak. Uporabnik sestavljeni znak v besedilo vnese s pritiskom na bližnjico F5. Znak se prikaže na mestu, na katerem se je ob pritisku na bližnjico Win + F5 nahajal kurzor.

Vse znake je mogoče v vnašalnem programu vpisovati s pomočjo bližnjic na tipkovnici, s pomočjo kataloga znakov ali s funkcijo Poišči znak.

 

Vnašanje znakov

 

Bližnjice na tipkovnici

Vsak znak lahko vnesemo tako, da pridržimo tipko Insert in medtem vtipkamo štirimestno kodo znaka.

Nekatere pogosto rabljene znake lahko v vnosno okno vstavljamo tudi s pomočjo bližnjic na tipkovnici. Program ZRCola v ta namen uporablja kombinacije tipk Alt, Shift in Ctrl z različnimi drugimi tipkami.

Katera koda pripada nekemu znaku nekemu znaku oziroma katera bližnjica mu je pripisana, lahko izvemo bodisi s pomočjo kataloga znakov ali iskalnika znakov. Osnovne bližnjice so shematično prikazane v preglednici.

V katalogu znakov podržimo miškin kazalec nad izbranim znakom, koda znaka in bližnjica, če obstaja, pa se prikažeta v oblačku z namigom.

V iskalniku znakov sta koda znaka in bližnjica, če obstaja, prikazani v okvirčkih nad predogledom znaka.

 

Katalog znakov

Katalog znakov omogoča brskanje po različnih kategorijah znakov in enostavno vstavljanje s klikanjem. Vklopimo ga tako, da v meniju Pogled obkljukamo možnost Katalog znakov.

Katalog znakov je ločljiv od glavnega okna programa, kar pomeni, da ga lahko prosto premikamo po zaslonu ali pritrdimo na poljubni del glavnega okna.

Znaki so v katalogu znakov razporejeni na kategorije glede na svoje lastnosti. Znak ʀ tako na primer najdemo v kategoriji Črka R, znak ə v kategoriji Črka e, znak œ pa v kategorijah Črka o, Črka e in Ligature.

Če v katalogu znakov nad znakom podržimo miškin kazalec, se v oblačku z namigom prikažeta koda znaka in bližnjica, če obstaja.

 

Iskalnik znakov

Iskalnik znakov (funkcija Poišči znak) omogoča iskanje po naboru znakov v pisavi ZRCola. Do iskalnika pridemo tako, da v meniju Uredi kliknemo na gumb Poišči znak ali pa pritisnemo na tipko F8.

Iskalnik omogoča iskanje po poimenovanjih znakov v skladu s standardom Unicode v angleškem jeziku. Ker standard ni preveden v slovenščino, je iskanje s ključnimi besedami v slovenščini omejeno.

Po naboru znakov iščemo tako, da v iskalno vrstico na vrhu vpišemo želene ključne besede, iskalnik pa v osrednjem delu prikaže znake, ki ustrezajo iskalnemu pogoju. Če v iskalno vrstico ne vnesemo iskalnih pogojev, so v tem delu privzeto prikazani vsi znaki v naboru.

Obseg iskanja lahko omejimo le na določene kategorije. To storimo tako, da v okvirčku pod iskalno vrstico odkljukamo ustrezne kategorije.

S klikom na želeni znak v osrednjem prikazu se v desnem delu iskalnika prikaže povečan predogled znaka, pod njim pa poimenovanje znaka v skladu s standardom Unicode in kategorija, v katero je uvrščen. Koda znaka in bližnjica, če obstaja, sta prikazani v okvirčkih nad predogledom znaka.

Iskalnik znakov
Iskalnik znakov

 

Sestavljanje znakov

 

Enostavni znaki

Enostavne znake, tj. znake, ki jih ni treba sestavljati, lahko vnašamo s pomočjo bližnjic na tipkovnici, s pomočjo kataloga znakov ali s funkcijo Poišči znak.

Za vnos znaka ə lahko na primer uporabimo kombinacijo Alt + Đ, za vnos trikotnega dvopičja (ː) pa Alt + :.

Primeri
 Alt + Đ → ə 
 Alt + S → ſ 
 Alt + : → ː 

 

Sestavljeni znaki

Bolj kompleksne znake vnašamo s pomočjo nadomestnih znakov, ki jih program pred vnosom samodejno sestavi v želeni sestavljeni znak.

Nadomestni znaki morajo biti vneseni v naslednjem vrstnem redu: najprej neločljivi nadomestni znaki, zatem zgornji in za njimi spodnji nadomestni znaki (kot se nalagajo od osnovnega znaka navzven).

Ustrezni nadomestni znak lahko vnesemo s pomočjo bližnjic na tipkovnici, s pomočjo kataloga znakov ali s funkcijo Poišči znak.

Primeri
 n → ŋ 
 a → å 
 o →  
 l →  

 

Nadpisani ali podpisani znaki

Znak nadpišemo ali podpišemo tako, da ga obdamo z oklepajem, ki ima videz navzgor ali navzdol obrnjenih puščic (  oziroma  ).

Primera
 ie → e 
 -eh2 → -eh₂ 

Znake lahko seveda nadpišemo ali podpišemo tudi s pomočjo oblikovanja v urejevalniku besedila, vendar takšna rešitev v marsikaterem primeru ni priporočljiva, saj se lahko oblikovanje ob prenašanju besedila v druga okolja izgubi.

 

Ligature

Ligature vnašamo tako, da med osnovnima znakoma v sestavljivem nizu stoji nadomestni znak .

Primeri
 ae → æ 
 hv → ƕ 
 No → № 

Morebitna dodatna znamenja dodajamo tako, da jih zapišemo na konec nesestavljenega niza.

Primera
 ae →  
 oe →  

 

Povezajni nizi

Povezajne nize vnašamo tako, da med dva osnovna znaka, ki sta lahko opremljena z lastnimi nadomestnimi znaki, zapišemo povezajni nadomestni znak (npr. , , , , , , , , , )

Primeri
 ie →  
 ai →  
 uo →  

Med obema znakoma lahko stoji tudi dvotrikotniški ali dvopični znak za dolžino – zapišemo ga tik pred povezajnim nadomestnim znakom.

Primera
 iːə →  
 u:ə →  

Če želimo povezati tri osnovne znake, za prvim osnovnim znakom uporabimo povezajni nadomestni znak s tremi črnimi pravokotniki (, ), ne tistega z dvema.

Primera
 owə →  
 uia →  

 

Obkroženi znaki

Nekaterim znakom je mogoče s pomočjo obrisnih nadomestnih znakov (, , ) dodati okroglo ali pravokotno obrobo.
Z nadomestnim znakom je mogoče sestaviti števke od 0 do 9 ter male in velike osnovne črke, z nadomestnim znakom pa števke od 10 do 20.
Z nadomestnim znakom je mogoče sestaviti nekatere izbrane črke in druge znake.

Primeri
 c → ⓒ 
 0 → ⓪ 
 19 → ⑲ 
 L →  
 = → ⌸ 

 

Razstavljanje sestavljenih znakov

Razstavljanje sestavljenih znakov je obraten proces sestavljanja, sestavljeni znak namreč razstavi v niz ustreznih osnovnih in nadomestnih znakov.

Znak razstavimo tako, da ga v besedilu označimo in kopiramo v odložišče ter s kombinacijo Win + F6 prikličemo vnašalni program. V spodnje okno prilepimo sestavljeni znak in v zgornjem oknu se prikaže predogled razstavljenega niza. Razstavljeni niz v besedilo vstavimo s pritiskom tipke F6.

Primeri
  → l 
 e → ie 
  → ae 
  → iːə 
  → L

V zgornjem oknu lahko spreminjamo osnovne in nadomestne znake ter spremenjeni sestavljeni znak v besedilo vstavimo s pritiskom tipke F5.

Primera
  → iːə → iːə →  
  → l → l →  

 

Nepravilno prikazani znaki

Če se namesto ustrezno sestavljenih znakov v besedilu pojavljajo drugačni znaki, preverite, ali je nastavljena pisava ZRCola.

Če se namesto sestavljenega znaka v besedilu pojavi osnovni ali delno sestavljeni znak skupaj z nadomestnimi znaki, to pomeni, da želenega znaka pisava ZRCola še ne vsebuje ali da je prišlo do napake pri sestavljanju. Da o tem obvestite urednika, v vnašalnem programu kliknite na “Pomoč”, nato na “Zahtevaj nov znak” in sledite navodilom.

Če je sestavljeni znak v kateri od različic pisav prikazan normalno, pri oblikovanju (npr. krepko ali ležeče) pa se prikaže znak , to pomeni, da želeni znak manjka v eni od različic pisave. Da o tem obvestite urednika, v vnašalnem programu kliknite na “Pomoč”, nato na “Zahtevaj nov znak” in sledite navodilom.